Analizy techniczne i ekspertyzy

Optymalizacje układów cieplno – przepływowych siłowni przemysłowych i zawodowych

Oprócz tradycyjnych pomiarowych metod identyfikacji warunków pracy urządzeń posiadamy również duże możliwości modelowania komputerowego układów oraz obiegów cieplnych i członów ciepłowniczych.
Wykorzystujemy do tego celu najlepsze dostępne programy a w razie potrzeby opracowujemy własne aplikacje.

Możliwości techniczne modelowania są praktycznie nieograniczone i obejmują:
 • siłownie z turbinami parowymi i gazowymi,
 • układy blokowe i układy kolektorowe,
 • warunki projektowe (design) i zmienne (off-design),
 • układy ciepłownicze,
 • ciepłownie, kotłownie itd.
Obrazek posiada pusty atrybut alt

Ocena stanu technicznego turbin

Wykonujemy ekspertyzy oceniające żywotność maszyn jak i ich stan techniczny po długich okresach eksploatacji i awariach. Oceniamy przyczyny uszkodzeń oraz możliwość uruchomienia turbiny z uszkodzeniami np. niekompletnym ułopatkowaniem. Określamy zakresy prac remontowych oraz renowacyjnych.

Przy ocenie stanu technicznego oraz wykonywaniu prac modernizacyjnych wykorzystujemy programy najlepszych firm światowych umożliwiające:
 • analizy wytrzymałościowe i dynamiczne elementów urządzeń energetycznych,
 • modelowanie warunków pracy turbozespołów przed i po modernizacji pozwalające na określenie efektów,
 • modelowanie współpracy wielu turbin i urządzeń energetycznych w ramach elektrowni dla określania optymalnych warunków współpracy,
 • inne analizy w zakresie turbin parowych, gazowych i urządzeń energetycznych, wynikające z potrzeb Zleceniodawców.

Prowadzimy specjalistyczne badania turbozespołów np. pomiary rozkładu temperatur w układzie przepływowym i korpusach turbiny, pomiary cieplno-przepływowe skraplaczy i wymienników ciepłowniczych, badania odkształceń fundamentów turbozespołów (łącznie z korekcją linii wału), badania endoskopowe.
Wykonujemy również przeglądy serwisowe turbin gazowych w zakresie mechanicznym (z wykorzystaniem boroskopii).

Ocena stanu technicznego rurociągów parowych

Zapewnienie długotrwałej bezpiecznej eksploatacji rurociągów parowych wymaga systematycznej kontroli ich stanu technicznego.
Pozwala ona na ocenę stopnia zużycia elementów rurociągu i wypracowanie odpowiednich zaleceń dla naprawy oraz wymiany elementów zagrożonych zużyciem (uszkodzeniem), a gdy to jest konieczne pozwala wprowadzić zmiany modernizacyjne. Na typowe badania diagnostyczne składają się najczęściej:

 • Oględziny stanu zawieszeń, stanu powierzchni rurociągu (badania endoskopowe),
 • Badania magnetyczne spoin i zewnętrznych powierzchni łuków kolan,
 • Badania struktury materiału na zewnętrznych powierzchniach łuków lub zewnętrznych powierzchniach kształtek metodą replik,
 • Badania twardości materiału w określonych miejscach,
 • Pomiary odkształceń średnic i owalizacji kolan,
 • Pomiary grubości ścianki i ocena pęknięć na wewnętrznej powierzchni (badania ultradźwiękowe).
 • Tensometryczne badania stanu naprężeń.

Powyższy zestaw badań pozwala zazwyczaj ocenić stan techniczny materiałów rurociągu i zaplanować bieżące naprawy i wymiany elementów (jeśli jest wykonywany systematycznie).

Obliczanie naprężeń w korpusie turbiny
Rozkład naprężeń zredukowanych od sił
osiowych i obwodowych w profilu łopatki
Wektory predkosci dolna klapa NP turbiny

W szczególnych przypadkach można w/w zestaw badań poszerzyć o:

 • Badania geodezyjne położenia i przemieszczeń rurociągów,
 • Badania sił i naprężeń występujących w poszczególnych elementach.

Oferujemy cały zakres w/w badań zgodnie z potrzebami klienta.
Oferujemy również wykonanie dokumentacji odtworzeniowej rurociągów dla potrzeb IDT-u.

Rozkład przemieszczeń termicznych rurociągu
Rozkład naprężeń rurociągu
 Rozkład naprężeń zredukowanych w rurociągu z kompensatorem