Badania urządzeń i instalacji energetycznych

Badania kotłów parowych

Firma INWAT wykonuje kompleksowe pomiary eksploatacyjne, optymalizacyjne odbiorowe oraz gwarancyjne kotłów parowych. Badania i pomiary kotłów oraz opracowanie sprawozdań z badań wykonywane są zgodnie z PN-EN 12952-15, PN-72/M-34128, DIN 1942, ASME PTC 4.1, ISO 5221, PN-98/M-34702, PN-89/M-34130/01, PN-Z-04030-7 oraz TRD 301.Oferta obejmuje badania i pomiary kotłów dla określenia:

 • wydajności cieplnej oraz masowej kotła,
 • poszczególnych strat,
 • sprawności kotła (metodą pośrednią lub bezpośrednią),
 • parametrów gwarantowanych przez producenta, wykonawcę remontu lub modernizacji,
 • dla każdej powierzchni wymiany ciepła:
  • parametrów pracy,
  • sprawności cieplnej,
  • współczynników charakteryzujących procesy wymiany ciepła,
  • oporów przepływu po stronie spalin i czynnika ogrzewanego,
 • rozkładu temperatur spalin w kotle wzdłuż drogi przepływu spalin,
 • szczelności kotła i traktów spalinowych. Szczelności podgrzewaczy powietrza.
 • rozpływów powietrza,
 • dla kotłów pyłowych:
  • rozpływów mieszanki pyłowo-powietrznej wraz z regulacją,
  • oporów przepływu powietrza nośnego na drodze do każdej z dysz palnikowych,
  • przemiałowości młynów,
  • ustawienia palników i ich regulacji,
 • optymalnych kryteriów rozruchów i odstawień kotłów,
 • bilansu powietrza,
 • emisji:
  • pyłów do atmosfery,
  • gazów (tj.: CO, SO2, SO3, NO2x, HCl, HF, Hg, NH3) do atmosfery przy użyciu nowoczesnych analizatorów spalin takich jak: GASMET DX-4000, HORIBA PG-350.
 • hałasu od urządzeń oraz do środowiska,
 • drgań od urządzeń oraz budowli,
 • sprawności urządzeń odpylających,
 • temperatury izolacji (Pomiary temperatur przy użyciu kamery termowizyjnej),
 • właściwości paliw oraz odpadów paleniskowych. Wykonujemy pobór próbek (m.in. węgla, żużlu, popiołu, gipsu) oraz ich analizę w akredytowanych laboratoriach.

Wykonujemy również pomiary gwarancyjne oraz eksploatacyjne instalacji odazotowania spalin (w oparciu o metody katalityczne SCR oraz niekatalityczne SNCR), a także pomiary instalacji odsiarczania spalin (IOS).

Przeprowadzenie odpowiednich badań daje użytkownikom kotłów możliwość prowadzenia racjonalnej gospodarki materiałowo-paliwowej, a w szczególności pozwala na:

 • Określenie najbardziej ekonomicznych warunków pracy kotłów,
 • Bezpieczne i ekonomiczne odstawienia i uruchomienia kotłów,
 • Wydłużenie czasu eksploatacji (zwiększenie pozostałej żywotności).

Badania tego typu umożliwiają także podejmowanie właściwych decyzji dotyczących remontów oraz modernizacji kotłów.
Wyniki pomiarów i opracowana przez naszych specjalistów dokumentacja służy na potrzeby między innymi rozliczeń z NFOŚ, URE.

Badania turbin parowych i gazowych

Wykonujemy kompleksowe pomiary turbin parowych i gazowych wraz z ich urządzeniami pomocniczymi. Pomiary wykonywane są wg obowiązujących wytycznych i norm (PN, ISO, ASME, API i DIN). Prowadzimy pomiary dla:

 • turbin parowych wg. normy PN-EN 60953-1, PN-EN 60953-2, PN-EN 60953-3, PTC-6, DIN 1943,
 • turbin gazowych wg. norm ISO 2314, DIN 4341, PTC 22.

Uzyskane doświadczenia pozwalają na prowadzenie badań dla wszystkich typów i wielkości turbin parowych i gazowych.

Oferta prac z zakresu badań turbin obejmuje:

 • Gwarancyjne pomiary wskaźników technicznych turbin po wykonanych remontach, modernizacjach
  i dostawach,
 • Badania odbiorcze turbin na potrzeby Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
 • Pomiary dla określenia wskaźników i charakterystyk eksploatacyjnych,
 • Określenie optymalnych warunków eksploatacji turbin,
 • Badania współczynnika beta β,
 • Obliczenia bilansowe układów turbin,
 • Pomiary stanu dynamicznego,
 • Pomiary hałasu,
 • Badania dla ustalenia możliwości i zakresu zmian warunków eksploatacji turbin,
 • Badania i ocena stanu technicznego i zapasu żywotności eksploatacyjnej,
 • Określenie optymalnych kryteriów rozruchu turbozespołu,
 • Okresowe badania diagnostyczne głównych urządzeń i instalacji,
 • Międzyremontowy serwis pomiarowy turbozespołu,
 • Racjonalizację eksploatacji turbin parowych.
Przykładowy zakres prac przy pomiarach turbin:
 • Określenie dla różnych obciążeń:
  • sprawności poszczególnych części turbiny,
  • sprawności i wskaźników zużycia ciepła dla całej turbiny,
  • rozkładu ciśnień i temperatur czynników w charakterystycznych miejscach układu cieplnego w funkcji obciążenia parowego,
 • Analiza obciążenia poszczególnych wymienników regeneracyjnych i ich parametrów,
 • Ocena szczelności i jakości pracy skraplacza,
 • Ocena układu chłodzenia i parametrów chłodni kominowych, wentylatorowych,
 • Ocena pracy układu przepływowego.

Podkreślić należy, że badań turbozespołów nie traktujemy jako pomiarów rutynowych, lecz najczęściej rozszerzamy wyniki o dane przydatne dla eksploatacji i prac remontowych. Przeprowadzenie odpowiednich badań daje użytkownikowi możliwość prowadzenia racjonalnej eksploatacji turbozespołu, co w szczególności pozwala na:

 • Określenie najbardziej ekonomicznych warunków pracy turbozespołu,
 • Bezpieczne i ekonomiczne odstawienia i uruchomienia,
 • Wydłużenie czasu eksploatacji (zwiększenie żywotności).

Badania umożliwiają także podejmowanie właściwych decyzji dotyczących remontów oraz ewentualnej modernizacji turbozespołu.

Badania bloków energetycznych, ciepłowni, elektrociepłowni i elektrowni.

„INWAT” od początku swojej działalności wykonuje kompleksowe badania ciepłowni, elektrociepłowni i elektrowni. Są to pomiary odbiorowe, gwarancyjne, eksploatacyjne. Wykonujemy pomiary:

 • bloków węglowych,
 • bloków biomasowych,
 • biogazowni,
 • bloków energetycznych spalarni odpadów,
 • bloków gazowych,
 • bloków parowo-gazowych
 • bloków działających w układzie ORC (Organic Rankine Cycle).

Kompleksowe pomiary instalacji energetycznych wykonywane są: na potrzeby rozliczenia kontraktu, na potrzeby takich instytucji jak NFOŚ, URE i PSE (między innymi pomiary elastyczności pracy bloków w zakresie spełnienia wymogów ENTSOE). Pomiary wskaźników bloków prowadzimy także w oparciu o normę PTC 46.

Oferta badań bloków energetycznych obejmuje pomiary między innymi takich parametrów jak:

 • Moc maksymalna brutto/netto,
 • Moc osiągalna brutto/netto,
 • Moc minimalna trwała brutto/netto,
 • Potrzeby własne i wskaźnik potrzeb z turbopompą,
 • Potrzeby własne i wskaźnik potrzeb bez turbopompy,
 • Wielkość zużycia energii elektrycznej przez główne urządzenia bloku (pompy, wentylatory, młyny, elektrofiltry i inne),
 • Jednostkowe zużycie energii chemicznej paliwa brutto (JZEP/B) i netto (JZEP/N),
 • Charakterystyki energetyczne i przyrosty względne (ERO),
 • Sparametryzowane wielkości strat energetycznych dla potrzeb kontroli eksploatacji (z określeniem miejsc występowania):
 • Od poziomu obciążenia,
 • Od temperatury wody chłodzącej,
 • Od temperatury pary świeżej i wtórnej,
 • Od ciśnienia i spadku ciśnienia pary świeżej i wtórnej,
 • Od temperatury wody zasilającej,
 • Od ilości wody wtryskowej do pary świeżej i wtórnej,
 • Od temperatury spalin,
 • Od temperatury powietrza do kotła,
 • Od zawartości O2 w spalinach,
 • Od zawartości części palnych w żużlu i popiele,
 • Od jakości węgla,
 • Sprawność brutto i netto bloku,
 • Moc i sprawność bloku w pracy bez regeneracji turbiny,
 • Zużycie przez blok:
 • Ciepła,
 • Pary,
 • Węgla,
 • Wody dodatkowej,
 • Wody chłodzącej,
 • Graniczne czasy rozruchu z różnych stanów cieplnych,
 • Dopuszczalne tempo zmian mocy bloku w zakresie 40 – 80, 80 – 90, 90 -100 % mocy znamionowej,
 • Wielkość strat i kosztów rozruchowych z różnych stanów cieplnych,
 • Ilości i parametry odprowadzanych ścieków i odpadów,
 • Poziom emisji zanieczyszczeń do atmosfery przy spalaniu paliwa podstawowego,
 • Poziom hałasu wytwarzanego przez urządzenia wchodzące w skład bloku i w otoczeniu.

Pomocnicze instalacje technologiczne

W ramach pomiarów instalacji bloków energetycznych wykonujemy pomiary instalacji technologicznych takich jak:

 • Układ nawęglania i podawania paliw,
 • Młyny węglowe,
 • Instalacja oleju rozpałkowego,
 • Układ odprowadzania odpadów paleniskowych (popiół, żużel i pulpa gipsowa),
 • Stacja uzdatniania wody,
 • Układ wody chłodzącej w tym pompownia i chłodnia,
 • Układ sprężonego powietrza,
 • Instalacja odsiarczania spalin,
 • Instalacja odwadniania gipsu,
 • Układ magazynowania gipsu,
 • Układ oczyszczania ścieków z odwadniania gipsu.

Badania wentylatorów i sprężarek

Prowadzimy badania różnych typów i wielkości wentylatorów i sprężarek przepływowych oraz instalacji z nimi współpracujących w miejscu zainstalowania.
Badania wentylatorów i sprężarek oraz instalacji są przeprowadzane w oparciu o wymagane normy oraz wytyczne Zleceniodawcy. Oferta prac z zakresu badań obejmuje:

 • Pomiary i określanie charakterystyk przepływowo-sprawnościowych wraz z oceną techniczną jakości pracy,
 • Badania charakterystyk poboru mocy,
 • Badania oporów instalacji,
 • Badania diagnostyczne stanu dynamicznego,
 • Badania hałasu.

Przeprowadzenie odpowiednich badań daje użytkownikom możliwość prowadzenia racjonalnej eksploatacji wentylatorów i sprężarek oraz ich instalacji, podjęcia decyzji o remoncie bądź modernizacji.

Badania pomp i instalacji pompowych

Prowadzimy badania eksploatacyjne oraz gwarancyjne różnych typów i wielkości pomp przepływowych, sprzęgieł i przekładni hydrokinetycznych oraz instalacji pompowych z nimi współpracujących w miejscu zainstalowania. Zakres badań dotyczy:

 • Pomp wody zasilającej kotły,
 • Pomp kondensatu,
 • Pomp wody chłodzącej,
 • Pomp skroplin,
 • Pomp sieciowych,
 • Pomp odwadniania.

Uzyskane doświadczenia pozwalają na prowadzenie prac projektowych, remontowych i modernizacyjnych pomp wirowych i instalacji z nimi współpracujących.
Badania pomp oraz instalacji pompowych są wykonywane w oparciu o normy krajowe i międzynarodowe oraz wytyczne Zleceniodawcy.

Oferta badań pomp i instalacji pompowych obejmuje:
 • Badania dla określenia charakterystyk pracy:
  • poboru mocy,
  • sprawności pomp,
  • wysokości podnoszenia,
  • wydajności pomp,
  • nadwyżki antykawitacyjnej.
 • Badania oporów instalacji pompowych,
 • Analizę optymalizacji instalacji pompowych w celu minimalizacji zapotrzebowania energii,
 • Badanie charakterystyk regulacyjnych przekładni hydrokinetycznych,
 • Badania diagnostyczne,
 • Badania hałasu.

Przeprowadzenie odpowiednich badań daje użytkownikom możliwość prowadzenia racjonalnej i energooszczędnej eksploatacji pomp i instalacji pompowych, podjęcia decyzji o remoncie bądź modernizacji.

Badania układów regulacji turbin parowych

Wykonujemy badania mechaniczno-hydraulicznych układów regulacji, pomiary gwarancyjne układów regulacji turbin wyposażonych w regulatory elektrohydrauliczne oraz pomiary odbiorcze ARCM. Posiadamy certyfikat wydany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, uprawniający do wykonywania pomiarów na potrzeby PSE.

Badania stanu technicznego

Stan techniczny oceniany jest w oparciu o wyniki przeprowadzanych badań, których celem jest:

 • W przypadku badań przed remontem turbiny:
 • Określenie rozbieżności rzeczywistych nastaw elementów regulacji z nastawami dokumentacyjnymi,
 • Określenie nieczułości UAR,
 • Opracowanie wytycznych do prowadzenia remontu UAR.
 • W przypadku badań po remoncie turbiny:
 • Ocena prawidłowości wykonania prac remontowych – zgodność nastaw rzeczywistych elementów regulacji z założeniami (punkty  wejść do pracy zaworów regulacyjnych, nastawy regulatorów bezpieczeństwa itd.)

Pomiary odbiorcze ARCM

 • Pomiary układów automatycznej regulacji ciśnienia pary i mocy bloków przystosowanych do pracy w ARCM z sygnałami Y0 (Y0i), Y1 (Y1i) i Y1S. Rejestracja przebiegów wybranych wielkości np.: moc zadana bloku, moc rzeczywista bloku, ciśnienie pary świeżej odchyłka ciśnienia pary, sumaryczna ilość paliwa do kotła, temperatura pary świeżej, położenie zaworów regulacyjnych, zawartość tlenu w spalinach;
 • Badania regulacji pierwotnej w celu sprawdzenia wymagań stawianych przez KDM dotyczących:
 • zakresu regulacyjnego regulacji pierwotnej,
 • strefy nieczułości,
 • statyzmu,
 • dynamiki odpowiedzi.

Programy badań są uściślane i dostosowywane do potrzeb Zleceniodawcy w oparciu o przeprowadzane uzgodnienia. Stosowane oprzyrządowanie pomiarowe pozwala na prowadzenie pomiarów zachowując wartość nieliniowości mniejszą bądź równą 0,25 % oraz umożliwia wielokanałową rejestrację sygnałów szybkozmiennych z częstotliwością 330 kHz przy 1 kanale do 5000 Hz przy 64 kanałach.