Analizy techniczne i ekspertyzy

 • Ocena stanu technicznego układu łopatkowego części WP turbiny Lang 13,75 MW.
 • Ekspertyza zabezpieczenia przed korozją turbin metodą osuszania.
 • Opracowanie technologii napawania pęknięć korpusu turbiny AEG, jego regeneracji i wspawanie dodatkowych króćców.
 • Analiza możliwości modernizacji turbiny TP-10.
 • Analiza techniczno – ekonomiczna opłacalności produkcji energii elektrycznej z ciepła odpadowego w hucie.
 • Ocena stanu technicznego magistrali ciepłowniczych 2 x Ø 400 i 1 x Ø 500 wraz z podaniem rozwiązań technicznych posadowienia i kompensacji.
 • Ekspertyza przyczyn uszkodzenia aparatu kontaktowego FKSII .
 • Ocena ekonomiczno – techniczna elektrociepłowni zakładowej w zakładach papierniczych.
 • Analiza i ustalenie przyczyn pękania połączenia dna sitowego z pancerzem części stożkowej oraz pękania kompensatora pieca podgrzewacza gazu.
 • Wykonanie modelu matematycznego symulującego pracę hydraulicznego obiegu wtórnego stacji ciepłowniczej.
 • Ekspertyza pracy instalacji do podciśnieniowego czyszczenia międzystropia kotłów parowych K2 i K3 oraz czyszczenia kotłów wodnych K1 i K4 w elektrociepłowni miejskiej.
 • Analiza bilansu pary potrzeb własnych elektrowni.
 • Ocena zapasu żywotności tarcz kierowniczych 11 i 12 stopnia turbiny Escher – Wyss 45 MW.
 • Ocena możliwości pracy turbiny CKD 25 MW z podwyższonym ciśnieniem w skraplaczu.
 • Optymalizacja pracy wymienników regeneracyjnych wysokoprężnych na bloku 4 i 5.
 • Opracowanie programu optymalnej energooszczędnej eksploatacji sieci parowych znajdujących się na terenie zakładów petrochemicznych.
 • Wstępna analiza możliwości współpracy wybranych turbin kondensacyjnych z kotłem odzysknicowym turbiny GT-10.
 • Analiza przyczyn i opracowanie wytycznych do wyeliminowania zacinania się zaworów regulacyjnych w układzie rozrządu turbiny TG-1.
 • Wykonanie ekspertyzy strat przesyłu pary dla magistrali ciepłowniczej.
 • Analiza naprężeń na króćcach sprężarki w tłoczni gazu.
 • Analiza koncepcji grawitacyjnego odbioru wody z chłodzenia pieca z pominięciem pompowni wody zwrotnej w hucie.
 • Obliczenia i analiza oporów przepływów w projektowanych kanałach spalin dla potrzeb instalacji odsiarczania spalin bloków 7 i 8 (elektrownia przemysłowa).
 • Ekspertyza przyczyn awarii turbiny bloku A (elektrownia przemysłowa).
 • Ekspertyzy kompresorów 04C2 i 04C3 na instalacji krakingu katalitycznego II w zakładach petrochemicznych.
 • Opracowanie „Industrial Feasibility Studies” na zamontowanie członu kondensacyjnego w elektrociepłowni.
 • Analiza układu zasilania i odbioru pary grzewczej parowych podgrzewaczy powietrza w celu eliminacji drgań i uderzeń hydraulicznych układu.
 • Ocena stanu technicznego turbozespołu STAHL 11 MW wraz z jego urządzeniami pomocniczymi.
 • Analiza pracy wentylatorów wspomagających instalacji IOS w stanach pompażu.
 • Analiza możliwości modernizacji turbin WK-100-6M wraz z określeniem kosztów proponowanych rozwiązań.
 • Wykonanie analizy technicznej możliwości modernizacji układu cieplnego i przepływowego turbozespołu Lang 19,6 MW dla umożliwienia całorocznej produkcji energii elektrycznej.
 • Analiza pracy kotłów CKTI -75 w elektrociepłowni zakładowej.
 • Analiza i wykonanie obliczeń weryfikujących poprawność doboru odwodnień turbiny TZ-4.
 • Analiza przyczyn drgań rurociągu skroplin z regeneracji wysokoprężnej do odgazowywacza ciśnieniowego.
 • Analiza możliwości wzrostu bezpiecznego współspalania biomasy na kotle OF-100.
 • Koncepcja techniczna wraz z analizą ekonomiczną budowy bloku gazowo – parowego spełniającego wymogi wysokosprawnej kogeneracji.
 • Wykonanie analizy techniczno – ekonomicznej dla zoptymalizowania pracy zespołów turbinowych na terenie Jednostki Biznesowej Nitro.
 • Koncepcja i wybór optymalnego wariantu rozwojowego Elektrociepłowni PCC Rokita SA.
 • Określenie przyczyn powstania awarii turbozespołu nr 1 w ECII Grupy Azoty SA.